Autobusové zastávky Veľký Lipník


Dátum: 14.03.2023

Obrázok k aktualite Autobusové zastávky Veľký Lipník

Veľký Lipník
Názov projektu Autobusové zastávky Veľký Lipník
Kód projektu 309070Z369
Prijímateľ Názov Obec Veľký Lipník
Sídlo Veľký Lipník 283
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Stará Ľubovňa Obec Veľký Lipník  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
11.07.2022 29.07.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 43745,76 EUR
Z toho NFP 25000 EUR
Vlastné zdroje 18745,76 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce Veľký Lipník,  vybudovaním kvalitného, estetického a atraktívneho verejného priestoru obce.
Hlavnou aktivitou projektu bola výstavba autobusových zastávok v obci Veľký Lipník.
Projekt je v súlade s podporovanými oprávnenými aktivitami v rámci podopatrenia 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj), a to konkrétne oblasť:      Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.          
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Riešené stavebné objekty sa nachádzajú v katastrálnom území obce Veľký Lipník, na parcelách číslo, 703; 982; 81 ktoré sú v majetku žiadateľa – obce Veľký Lipník.
Delenie na objekty:
SO 01 - Autobusová zastávka “A“
SO 02 - Autobusová zastávka “B“
SO 03 - Autobusová zastávka “C“

Skočiť na hlavné menu