Areál lesnej pedagogiky – materská škola


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite Areál lesnej pedagogiky – materská škola
 

les

Názov: Areál lesnej pedagogiky – materská škola
Kód projektu: NFP302021H717
Popis projektu: výstavba objektu súkromnej materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Mlynica, v novovznikajúcej ekologickej lokalite Krásne Sady Mlynica. Krásne Sady Mlynica je nová obytná zóna v katastrálnom území obce Mlynica, vzdialená 5 km od mesta Poprad. Objekt tejto súkromnej materskej školy je riešený ako bezbariérový a jeho kapacita je 20 detí (1 trieda).
Cieľ projektu:  je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Hlavné aktivity projektu:
1. výstavba nového objektu materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
2. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
 
Výsledok projektu:
  • rozšírenie kapacít MŠ a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 – 5 roku veku,
  • zvýšenie inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania v materských školách, 
  • zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov,
  • zvýšenie zamestnanosti žien,
  • zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem,
  • rozširovanie predškolskej výchovy vo veku od 3 do 5 rokov.
 les4les3les2les1
Prijímateľ:  Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s
Celkové oprávnené náklady projektu:  101 291,59€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:    91 162,43€
 
Vlastné zdroje:  10 129,16€  
   
 
Operačný program: IROP
 
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: júl 2018
    Ukončenie realizácie aktivít projektu: marec 2019
 
Skočiť na hlavné menu