Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP


Dátum: 29.01.2016

Obrázok k aktualite Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a - vyhlásená dňa 29. januára 2016
 
Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away
 
Výzva na predkladanie ŽoNFP
 
Prílohy k výzve:
 
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami 
 
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO5a6 verzia 0.2
 
Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov
 
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov
 
Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu
 
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity
 
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov
 
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR
 
Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania
 
Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D


Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - vyhlásená dňa 29. januára 2016
 
Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obce uvedené prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away
 
Výzva na predkladanie ŽoNFP
 
Prílohy k výzve:
 
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami
 
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO5a6 verzia 0.2
 
Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov
 
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov
 
Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu
 
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity
 
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov
 
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR
 
Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania
 
Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D


Skočiť na hlavné menu