Aktualizované usmernenia Európskej komisie k sankciám prijatým v nadväznosti na ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine


Dátum: 08.06.2022

Obrázok k aktualite Aktualizované usmernenia Európskej komisie k sankciám prijatým v nadväznosti na ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine
S ohľadom na skutočnosť, že sankčné nariadenia Rady EÚ sú priamo záväzné, uplatňujú sa automaticky a jednotne vo všetkých krajinách EÚ hneď po nadobudnutí ich účinnosti bez toho, aby museli byť transponované do vnútroštátnych právnych predpisov. 
 
V oblasti implementácie fondov EŠIF je relevantné najmä aplikovanie nasledovných pravidiel:
 
I)             Reštriktívne opatrenia upravené nariadením Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť alebo nezávislosť Ukrajiny (v znení neskorších predpisov) (ďalej len „nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014“), a to najmä:
 
čl. 2 ods. 2:
„Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, alebo fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sú s nimi spojené, a ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I, ani sa neposkytnú v ich prospech.“
 
Zároveň si dovoľujeme uviesť, že riadiaci orgán je povinný dostatočným spôsobom posúdiť možnosti postupovať odchylne od článku 2 uvedené v čl. 4 až 6 nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, pričom podľa čl. 10 tohto nariadenia nefinancovaním časti, resp. celého projektu, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.
 
čl. 11 ods. 1:                        
„Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:
a) označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;
b) akékoľvek fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a).
 
II)            Reštriktívne opatrenia upravené nariadením Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (v znení neskorších predpisov) (ďalej len „nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014“), a to najmä:
 
čl. 5aa ods. 1 „Zakazuje sa priamo alebo nepriamo sa zapojiť do akejkoľvek transakcie s:
a) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku, ktoré sú verejne kontrolované alebo ktoré sú z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve, alebo v ktorých má Rusko, jeho vláda alebo centrálna banka právo podieľať sa na ziskoch, alebo s ktorými má Rusko, jeho vláda alebo centrálna banka iný podstatný hospodársky vzťah, ako sa uvádzajú v prílohe XIX;
b) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným mimo Únie, ktorých vlastnícke práva z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v prílohe XIX; alebo
c) právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku.“
 
Čl. 5 k:
ods. 1.   „Zakazuje sa zadávanie všetkých verejných zákaziek alebo koncesií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, ako aj článku 10 ods. 1, 3, ods. 6 písm. a) až e), ods. 8, 9 a 10, článkov 11, 12, 13 a 14 smernice 2014/23/EÚ, článkov 7 a 8, článku 10 písm. b) až f) a h) až j) smernice 2014/24/EÚ, článku 18, článku 21 písm. b) až e) a g) až i), článkov 29 a 30 smernice 2014/25/EÚ a článku 13 písm. a) až d), písm. f) až h) a písm. j) smernice 2009/81/ES, nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
a) ruský štátny príslušník alebo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku;
b) právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo
c) právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku,
vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.
(...)
Ods. 4:   Zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na plnenie do 10. októbra 2022 zmlúv uzavretých pred 9. aprílom 2022.“
 
Čl. 5 l ods. 1: „Zakazuje sa poskytovať priamu alebo nepriamu podporu vrátane financovania a finančnej pomoci alebo akýchkoľvek iných výhod v rámci akéhokoľvek programu Únie, Euratomu alebo vnútroštátneho programu členského štátu a zmlúv v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 ( 11 ) akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadenému v Rusku, ktoré sú z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou.“
 
III)           Európska komisia zverejnila metodický materiál k nariadeniu Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktoré upravuje tzv. piaty balík sankcií voči Ruskej federácii. Metodický materiál je spracovaný formou odpovedí na najčastejšie otázky a vecne je zameraný na problematiku sankcií pre oblasť verejného obstarávania. Predmetný materiál v anglickom jazyku je zverejnený na webovej stránke Európskej komisie: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine. Úrad pre verejné obstarávanie spracoval preklad predmetného metodického materiálu do slovenského jazyka a je k dispozícii na stránke ÚVO   https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=1061
 
IV)           Vo vzťahu k postupom verejného obstarávania (týka sa analogicky aj postupov obstarávania, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sú prijímatelia príspevku z EŠIF povinný uplatniť sankciu vylúčenia, ak pôjde o záujemcu, uchádzača, skupinu dodávateľov, subdodávateľa alebo inú osobu so sídlom v treťom štáte, alebo o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda SR nariadením na základe § 186 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v spojení s § 10 ods. 4 ZVO. Rovnako sú prijímatelia príspevku z EŠIF povinní uplatniť sankciu vylúčenia, ak pôjde o hospodársky subjekt, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému hospodárskemu subjektu stanovená medzinárodná sankcia (napr. na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ). Povinnosť aplikácie týchto právnych predpisov upravujúcich medzinárodné sankcie (aj pri verejnom obstarávaní) je stanovená tiež zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a nariadením Rady EÚ č. 833/2014, ku ktorému Európska komisia vydala k oblasti verejného obstarávania metodický materiál.
 
V súvislosti s postupom riadiaceho orgánu v prípade, ak pri administratívnej finančnej kontrole verejného obstarávania, resp. obstarávania (postupy, na ktoré sa nevzťahuje ZVO, napr. výnimky) alebo žiadosti o platbu identifikuje niektorú zo situácií, na ktorú sa vzťahujú sankčné reštriktívne opatrenia uvedené v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 v znení neskorších predpisov alebo v nariadení Rady (EÚ) č. 833/2014 v znení neskorších predpisov (ďalej spolu len „nariadenia Rady EÚ“),  si dovoľujeme uviesť, že poskytovateľ NFP je povinný o danej veci informovať prijímateľa NFP, pričom tento je povinný prijať opatrenia na zabezpečenie, aby neboli na riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán predkladané neoprávnené výdavky. Výdavky projektu, ktoré sú dotknuté týmito nariadeniami, nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov podľa čl. 14 ods. 1 písm. f) prílohy č. 1 (VZP) Zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko nie sú vynaložené v súlade s právnymi aktami EÚ. V prípade, že bola v rámci kontroly verejného obstarávania, resp. obstarávania alebo žiadosti o platbu identifikovaná niektorá zo situácií uvedená v týchto nariadeniach, na ktorú sa vzťahuje reštriktívne opatrenie, t. z. že RO identifikuje v projekte osobu napĺňajúcu definičné znaky osoby, na ktorú sa vzťahujú sankčné opatrenia, tak tieto výdavky projektu identifikuje ako neoprávnené.
V prípade, že v rámci kontroly verejného obstarávania, resp. obstarávania alebo žiadosti o platbu RO/SO nadobudne pochybnosti o tom, či sú výdavky projektu dotknuté predmetnými nariadeniami Rady EÚ, avšak tieto nevie v danej fáze potvrdiť, uplatňuje sa postup podľa čl. 8 ods. 6 písm. g) VZP Zmluvy o NFP dočasné pozastavenie poskytovania NFP. V tomto prípade, z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov, má RO/SO postupovať podľa kapitoly 4.5.7.1. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktorá upravuje pravidlá pri preplácaní výdavkov projektov prijímateľa, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania.  V rámci prebiehajúceho skúmania RO/SO skúma z dostupných zdrojov (napr. Arachne, ORSR, iné verejne dostupné zdroje), či sa na danú situáciu vzťahujú sankčné opatrenia. V prípade potvrdenia nutnosti aplikovať na predmetné výdavky projektu sankčné opatrenia, RO/SO identifikuje takéto výdavky projektu ako neoprávnené.
 
V)            S ohľadom na vyššie uvedené záverom upozorňujeme, že z nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 ako aj z metodického materiálu k nariadeniu Rady EÚ č. 2022/576 z 8. apríla 2022 vyplýva, že od 9. apríla 2022 by sa nemali podpisovať nové zákazky spadajúce pod zákaz a začína plynúť lehota na ukončenie existujúcich zákaziek spadajúcich pod zákaz. Prebiehajúce zákazky majú byť ukončené do 10. októbra 2022, okrem špecifických prípadov povolených v súlade s odsekom 2 článku 5k. Uvedené sankčné opatrenie sa v zmysle čl. 5 k ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 týka nadlimitných zákaziek.
Zároveň však platí všeobecné ustanovenie týkajúce sa všetkých finančných prostriedkov, teda aj zákaziek bez ohľadu na ich predpokladanú hodnotu zákazky a zvolený postup obstarávania, a tým je čl. 2 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, z ktorého vyplýva, že žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, alebo fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sú s nimi spojené, a ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I, ani sa neposkytnú v ich prospech.
 
Zároveň si dovoľujeme informovať, že Európska komisia 25.mája 2022 zverejnila dva legislatívne návrhy a oznámenie, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3264. EK v tejto súvislosti navrhuje: 1/ pridať porušenie reštriktívnych opatrení EÚ na zoznam trestných činov EÚ a 2/ nové posilnené pravidlá o vymáhaní a konfiškácii majetku, ktoré zároveň prispejú k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ.

Viac TU

Skočiť na hlavné menu