AKTUALIZÁCIA č. 4 Výzvy na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP, predložených MSP (MH SR)


Dátum: 05.11.2020

Obrázok k aktualite AKTUALIZÁCIA č. 4 Výzvy na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP, predložených MSP (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi  (ďalej aj “MSP”) - aktualizácia č. 4 v rámci prioritných osí:

  • PO11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP,
  • PO12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.

 

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v rámci prioritných osí v gescii SO pre OP VaI zameraných na podporu MSP.

SO pre OP II aktualizoval dňa 05. 11. 2020 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených MSP z dôvodu prijatia opatrení súvisiacich s otvorením možností prihlásiť sa širšiemu spektru uchádzačov na pozíciu OH (napr. aj produkčným/výrobným pracovníkom), ako aj opatrenia súvisiaceho so zabezpečením vyššej transparentnosti, resp. eliminácie potenciálneho konfliktu záujmov.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 02. 2017

Dátum poslednej aktualizácie: 5. 11. 2020

Typ výzvy: otvorená

 

Aktualizácia č. 4 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi (ďalej aj „ MSP“)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi (ďalej aj „ MSP“) + prílohy – v sledovaní zmien

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených mikro, malými a strednými podnikmi (ďalej aj „ MSP“) 

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa ŽoNFP predložených MSP

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu

Príloha č. 3 Agregácia divízií SNA/ISIC-NACE Rev.2 


Skočiť na hlavné menu