Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kó


Dátum: 20.10.2021

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kó
Aktualizácia č. 13 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (zip, 8.15 Mb, 24x)
Skočiť na hlavné menu