Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy:


Dátum: 05.08.2019

Obrázok k aktualite Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy:
Aktualizácia č. 11 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (zip, 6.37 Mb, 8x)
 
 

Skočiť na hlavné menu