Agroturistické zariadenie – Vrchársky dvor


Dátum: 27.03.2020

Obrázok k aktualite Agroturistické zariadenie – Vrchársky dvor




 
Názov projektu Agroturistické zariadenie – Vrchársky dvor
Kód projektu 064BB070107
Prijímateľ Názov Andrej Rajníc
Sídlo Drábsko 100, 97601
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Drábsko      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.05.2017 21.01.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 297984,35
Z toho NFP 163891,39
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bola premena pôvodného gazdovského dvora v časti Drábsko-Sedmák na agroturistické zariadenie s následným zachovaním pôvodného vzhľadu korešpondujúceho s pôvodným prostredím a ľudovou architektúrou v čo najväčšej možnej miere.
Objekt projektovaného agroturistického zariadenia predstavovali dve nehnuteľnosti – zrubový dom a hospodárska stavba, ktoré prijímateľ rekonštruoval. Okolie upravil. Súčasťou areálu projektu bol altánok na opekanie.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bolo založenie „Agroturistického zariadenia Vrchársky dvor“, zachovanie tradičných hodnôt vrchárskeho spôsobu horského života v Podpoľaní a na Horehroní. Udržanie pôvodného salašníckeho spôsobu chovu oviec a poskytnutie ukážky spôsobu života našich predkov.
Cieľ 1 projektu predstavoval rekonštrukciu existujúcej stavby - rodinného domu, ktorý bude slúžiť ako hlavná budova agroturistického zariadenia poskytujúca ubytovanie a zabezpečenie okolia realizácie projektu zelenou infraštruktúrou.
Cieľ 2 projektu predstavoval rekonštrukciu existujúcej stavby - hospodárskej budovy, ktorá spolu so stavbou uvedenou v cieli 1 bude plniť funkciu agroturistického zariadenia.
Tretím cieľom projektu bolo zabezpečenie podporných aktivít k cieľom 1 a 2. Išlo o výstavbu oplotenia pozemku, oporného múru a altánku.




vrch1vrch
Skočiť na hlavné menu