Podpora opatrovateľskej služby




Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásila výzvu s názvom "Podpora opatrovateľskej služby" a kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01.

Podpora opatrovateľskej služby

Základné informácie

Názov: Podpora opatrovateľskej služby
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 34 050 000 EUR, z toho 32 300 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 1 750 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 29.06.2018 do: 14.12.2018

Súvisiace správy a dokumenty

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR
Nové termíny informačných seminárov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 26. 10. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 14. 12. 2018

 

 

Upozornenie: V rámci prvého kola výzvy, je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. kola, teda 17.08.2018. Pred týmto termínom budú všetky predložené ŽoNFP zrušené. 

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01(Formát PDF,  446 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 190 kB)

 

Všetky prílohy výzvy:

 

1. Vzor Formulár Žiadosti o NFP  (formát .doc, 322 kB)

Príloha č. 1-1 Formuláru ŽoNFP: Plnomocenstvo (formát .doc, 169 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (formát PDF, 1 364 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP_NP a DOP (formát .doc, 69 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát XLS, 181 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) Žiadosti o NFP (formát .doc, 69 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (formát .doc, 71 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (formát .doc, 134 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (formát .doc, 75 kB)

3. Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ - 1/2018 s prílohami (formát PDF, 1 448 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov (formát .doc, 169 kB) 

5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok ( o príspevok v zmysle čl. 105a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa meni nariadenie (EU, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (formát .doc, 160kB)

6. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (formát PDF, 611 kB)

7. Komunikačná stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (link)

Design manuál (link)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE

8. Rozpočet projektu s podrobným komentárom (formát docx, 165 kB) 

9. Zoznam oprávnených žiadateľov (formát .doc, 154 kB)

10. Pracovný výkaz pre poradenstvo (formát .xls, 154 kB)


Skočiť na hlavné menu