Predchádzajme korekciám


Dátum: 03.05.2018

Obrázok k aktualite Predchádzajme korekciám
Najčastejšie pochybenia v čerpaní eurofondov boli  predmetom seminára s názvom „Predchádzajme  korekciám“, ktorý sa konal 3.5.2018 v Dome Hostí, Účelovom zariadení Úradu vlády SR  v Košiciach. Pre  30 zástupcov obcí  a miest  z košického  a prešovského kraja ho zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci  s Ministerstvom  financií SR  ako orgánom  auditu  a Centrálnym koordinačným orgánom a nadviazal tým na úspešnú sériu seminárov na tému procesu verejného obstarávania a kontroly určenej pre prijímateľov eurofondov z radov samosprávy.
Predchádzajme korekciám
„Verejné obstarávanie  nemusí byť strašiakom. Chceme  upozorniť súčasných aj budúcich prijímateľov, na  najčastejšie chyby a nedostatky najmä v oblasti  verejného obstarávania, s ktorými sa ako orgán auditu pri výkone  vládnych auditov stretávame“ povedala Zuzana Paľová z Ministerstva financií SR. „Dodržiavaním pravidiel a postupov pri verejnom obstarávaní,  dodržiavaním termínov ale  aj  správnou komunikáciou medzi prijímateľmi  a riadiacimi  orgánmi môžeme predchádzať korekciám“.

Jednoduchšej komunikácii a prístupu  k informáciám majú  napomôcť  aj Informačno-poradenské centráKošiciach  a  Prešove, kde je poskytované bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov. Podľa skúseností z činností v jednotlivých  IPC, ktorých je v súčasnosti po Slovensku zriadených celkovo sedem,  sa doposiaľ dopyty žiadateľov najčastejšie týkali možností financovania ich podnikateľských zámerov v oblasti služieb, kultúry,  či  vzdelávania  a spôsobu prípravy projektov a ich následnej realizácie.
Predchádzajme korekciám2
Seminár v Košiciach bol jedným zo série stretnutí so  starostami a primátormi miest  a obcí  Slovenska ako perspektívnymi prijímateľmi pomoci  z európskych  štrukturálnych a investičných  fondov v programovom období 2016-2020, ktoré sa v priebehu rokov 2017-2018 organizujú po celom Slovensku.

Skočiť na hlavné menu