Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu


Dátum: 11.05.2018

Obrázok k aktualite Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu
Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje v piatok 11. mája o 09.00 h v hoteli Bôrik v Bratislave konferenciu s názvom Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu.

Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlepšenie života obyvateľov, ako aj nastolenie možného prepojenia tejto spolupráce s makroregionálnymi stratégiami a naznačenie jej budúcnosti. Konferencia privíta hostí, ktorí sa na Slovensku touto témou dlhodobo zaoberajú v rámci príslušných rezortov, teda z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva hospodárstva SR, ale aj zástupcov Úradu vlády SR – odboru programov nadnárodnej spolupráce, ako aj predstaviteľov ZMOSu či Bratislavského samosprávneho kraja. Na tému budúcnosti Európskej územnej spolupráce odznejú aj príspevky zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu či Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Na podujatí budú tiež prezentované konkrétne príklady realizovaných projektov, najmä v oblasti životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Jedným z takýchto projektov je projekt Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba, ktorý v SR realizuje Slovenské národné múzeum a miestom realizácie je Dolná Krupá a Bratislava. Na základe spolupráce s Rakúskym národopisným múzeum sa zrealizuje čiastočná rekonštrukciu Kaštieľa Dolná Krupá a kaštieľa v obci Marchegg v Rakúsku (http://www.snm.sk/?o-projekte-2).  Archeologické pamiatky sú v centre pozornosti projektu VirtualArch. Pilotnou lokalitou je mesto Nitra a jeho hradný vrch s archeologickými náleziskami zo stredoveku. Projekt aj za pomoci inovatívnych vizualizačných prístupov a metód odhaľuje toto dedičstvo miestnym a regionálnym zainteresovaným stranám, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri jeho zachovávaní pre budúce generácie (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/VirtualArch.html).

Ďalším prezentovaným projektom z oblasti integrácie prvkov tzv. zelenej infraštruktúry do dopravnej infraštruktúry je TRANSGREEN, ktorý realizuje 11 projektových partnerov v piatich krajinách Európy (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina), pričom v SR na ňom participuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Štátna ochrana prírody SR. Ide najmä o tzv. zelené koridory zabezpečujúce bezpečnú migráciu zraniteľných druhov zveri voči vplyvu diaľkových komunikácií (http://www.sopsr.sk/web/?cl=11229). Merania znečistenia vzduchu v regióne priemyselných aglomerácií, ktorými sú Žilina, Ostrava a Katovice, ako aj odporúčania na zlepšenie stavu, rieši projekt Žilinskej univerzity Air Tritia, ktorá na konferencii predstaví aj prvé výsledky týchto meraní (https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/ozna my/1830-air-tritia-zilinska-univerzita-pomaha-pri-znizovani-znecistenia-ovzdusia).

Pre realizátorov projektov bude nepochybne zaujímavou témou konferencie aj hľadanie ďalších možností zjednodušenia administratívnych procesov pri implementácii medzinárodných projektov. Program konferencie na: http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/data/files/6774_program-1152018 .pdf.

 Vstup médií na podujatie je voľný.

Skočiť na hlavné menu