VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Riadiaci orgán programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (ďalej iba „program“) zverejňuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov, ktorí sa budú podieľať na procese odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020 (ďalej len „žiadosť o NFP“).

Typ výzvy:                   otvorená
Dátum vyhlásenia:        07.02.2018
Dátum uzavretia:           Uzavretie výzvy nastane najneskôr do 30 dní od uzavretia posledného hodnotiaceho kola výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Riadiaci orgán včas zverejní na webovom sídle programu informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na výber odborných hodnotiteľov.
Cieľom výzvy je výber vhodných odborných hodnotiteľov pre proces odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Záujemcovia, ktorí splnia požadované kritéria budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov podľa ich odbornosti a budú evidovaní do konca programového obdobia 2014 - 2020. Vytvorená databáza odborných hodnotiteľov bude predstavovať nástroj pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP. Priradenie odborného hodnotiteľa k žiadosti o NFP za účelom vypracovania písomného stanoviska sa uskutoční formou losovania.
Odborný hodnotiteľ sa môže na základe žiadosti vzdať tejto funkcie a rovnako aj riadiaci orgán si vyhradzuje právo ukončiť spoluprácu s odborným hodnotiteľom v prípade nedostatočného plnenia jeho povinností a/alebo v prípade zistenia skutočností, či okolností, ktoré by mohli spochybniť jeho nezávislosť, nestrannosť a/alebo dôveryhodnosť.
Odborný hodnotiteľ bude svoju činnosť v rámci výkonu odborného hodnotenia vykonávať na základe Dohody o vykonaní práce uzatvorenej s riadiacim orgánom, ktorá nezakladá riadiacemu orgánu povinnosť služby experta využiť. Riadiaci orgán uzatvára dohodu priamo s odborným hodnotiteľom (nie s právnickou osobou). 
Odmena za výkon odborného hodnotenia predstavuje 100 EUR za hodnotenie jednej žiadosti o NFP pre každého odborného hodnotiteľa. Odmena za výkon odborného hodnotenia bude financovaná z rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V prípade posudzovania žiadosti o NFP v oblasti štátnej pomoci je odmena za výkon posúdenia vo výške 200 EUR.
Vzhľadom na špecifickosť programu, hodnotenie jednotlivých žiadostí o NFP neprebieha v priestoroch RO.

VÝZVA NA ODBORNÉHO HODNOTITELA_2018
01_Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov SK-AT
02_ecv_template_sk
03_čestné vyhlásenie

Skočiť na hlavné menu