78. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2022-78

Dátum vyhlásenia: 13. 10. 2022


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 78. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, zameranú na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín.

 

78. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 a 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.


Skočiť na hlavné menu