Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)


Dátum: 20.11.2017

Obrázok k aktualite  Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 920,69 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.10.2017 schválené prostriedky vo výške 1 120,31 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 8,05%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý finančný míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 31.10.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 178,24 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 31.10.2017 splnený pre 2 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc.
 
 Graf č. 1: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v EUR
 
 image2
 
 Čerpanie finančných prostriedkov v rámci EŠIF (bez PRV) programového obdobia 2014 - 2020 k 31.10.2017 v EUR
 
 image3
 
 Stav čerpania prostriedkov za OP Integrovaná infraštruktúra podľa prioritných osí v EUR k 31.10.2017
 
 image4
 Stav čerpania prostriedkov za OP Kvalita životného prostredia podľa prioritných osí v EUR k 31.10.2017
 image5
 
Skočiť na hlavné menu