68. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Dátum vyhlásenia: 13.7.2021

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Výzva č. 68 zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa o NFP

Príloha č. 3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č. 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

stav


Skočiť na hlavné menu