Operačný program Rybné hospodárstvo


logo OPRH 2014-2020_verzia 01
 

Európska komisia schválila 15. júla 2015 Operačný program Rybné hospodárstvo, ktorý  predstavuje pomoc z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na roky 2014 – 2020. 

Z operačného programu bude financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky Európskej únie pre oblasť zberu údaj a kontroly.

Investície budú smerovať do modernizácie existujúcich rybochovných zariadení/rybníkov,  obstarania  potrebných technológií, výrobných objektov, podporené bude aj budovanie nových rybochovných zariadení/rybníkov.  

V rybnikárstve je nevyhnutné podporiť odbahňovanie vodných plôch, ktoré slúžia na hospodársky chov rýb, zlepšovať chovné podmienky a zvýšiť produktivitu rybníkov s ohľadom na životné prostredie. Prostriedky budú smerovať aj do doplnkových činností napríklad na rozvoj rybárskej turistiky.

Operačný  program umožní propagáciu produktov rybného hospodárstva formou  propagačných  kampaní, čo by  malo  pozitívne ovplyvniť spotrebu rýb na Slovensku. Zároveň umožní chovateľom rýb s kvalitnou produkciou posilniť ich pozíciu na trhu.

Aktivity  financované  z operačného programu zabezpečia rast  konkurencieschopnosti a domácej produkcie  vrátane spracovania a  zvýšenia kvality produktov. Tieto investície nepriamo prispievajú k podpore zamestnanosti a podpore rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.
 
Operačný program Rybné hospodárstvo   20 832 779,- EUR
Z toho Európsky námorný a rybársky fond   15 785 000,- EUR
Národné finančné prostriedky     5 047 779,- EUR
 
Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Pôdohospodárska platobná agentúra.
Skočiť na hlavné menu