57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2019-57
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Dátum vyhlásenia: 21.11.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

 

57. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha č.1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha č.3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č.4 – Osobitné podmienky OV

Príloha č.5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č.6 – Schéma pomoci de minimis


Skočiť na hlavné menu