36.výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (OPKZP-PO4-SC411-2017-36)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Dátum vyhlásenia: 27.12. 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

36. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 Formulár ŽoNFP

Príloha 2 Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 Osobitné podmienky OV

Príloha 5 Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 Schéma ŠP OZE

 

 
 

Skočiť na hlavné menu