2,9 milióna € na podporu on-line výučbu v cezhraničnom regióne SK – CZ


Dátum: 15.10.2020

Obrázok k aktualite 2,9 milióna € na podporu on-line výučbu v cezhraničnom regióne SK – CZ
Školy potrebujú v súčasných podmienkach on-line výučby výraznejšiu podporu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie preto v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vyhlasuje výzvu určenú pre slovensko – český pohraničný región. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 2,9 milióna €.

„Dnes, keď sa výučba a mnoho ďalších aktivít z dôvodu pandémie presunula do on-line prostredia, potrebujeme výraznejšie zainvestovať v tejto oblasti. Uvedomujeme si, že pre školy,  pedagógov i študentov je on-line výučba veľkou výzvou, ktorá so sebou prináša tiež mnoho komplikácií. Musíme im pomôcť podporou aktivít, ktoré zlepšia ich digitálne zručnosti, alebo poskytnú lepšie technologické vybavenie pre efektívnu výučbu,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. 

V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bola dňa 15. októbra 2020 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá má prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť v cezhraničnom regióne Slovensko – Česko moderné vzdelávanie a digitálne zručnosti s dôrazom na dištančné a on-line formy vzdelávania žiakov a študentov základných, stredných škôl a vysokých škôl. Cieľom je tiež podporiť využívanie rôznych interaktívnych nástrojov pre efektívne učenie, taktiež poskytnúť priestor pre vzdelávanie učiteľov a zdieľanie skúseností navzájom
.
V rámci žiadostí sú vítané aktivity ako napríklad:
•             Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov s cezhraničným dopadom
•             Zavádzanie interaktívnych nástrojov na zadávanie úloh pre žiakov a nástrojov na efektívne učenie
•             Zdieľanie know-how medzi školami v cezhraničnom území SR a ČR
•             Materiálna vybavenosť pre zabezpečenie on-line výučby
Oprávnenými žiadateľmi sú štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, verejné základné, stredné a vysoké školy, súkromné základné a stredné školy, ktorých súhrn príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy, verejné vzdelávacie inštitúcie.
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je 500 000 eur zo zdrojov EÚ. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné v rámci tejto výzvy predkladať do 15. januára 2021

Skočiť na hlavné menu