Pomáhame zvyšovať prístupnosť webových sídel: Tento rok sme vyškolili už viac ako 550 ľudí


Dátum: 24.05.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) spustilo už siedmu tohtoročnú vzdelávaciu aktivitu v oblasti prístupnosti webových sídel. Tento týždeň sa uskutočnilo ďalšie zo série bezplatných školení, ktoré sa zameriavajú na zručnosti zamestnancov verejnej správy potrebné pri vývoji a editovaní obsahu webových sídel a mobilných aplikácií, ale aj pri tvorbe textových dokumentov. Od začiatku roka sme vyškolili viac ako 550 ľudí.

Členské štáty Európskej únie musia zabezpečiť, aby boli webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora „prístupnejšie“ najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj pre seniorov bez digitálnych skúseností. Prístupnosť webu alebo bezbariérovosť v zmysle zákona zabezpečuje, aby slabozrakí, nevidiaci, sluchovo, motoricky či inak hendikepovaní ľudia mohli získavať informácie z online zdrojov.
Na Slovensku má prístupnosť webových sídel na starosti MIRRI SR. Za účasti sekcie kybernetickej bezpečnosti pod vedením generálneho riaditeľa sekcie Ervína Šimka aj takýmito aktivitami, ako sú školenia, zvyšujeme povedomie o webovej prístupnosti za účelom zabezpečenia realizácie práva na prístup k informáciám prostredníctvom prístupného digitálneho obsahu pre znevýhodnené osoby. Podľa štatistík je v SR oficiálne vedených ako zdravotne postihnutých viac ako 337 000 obyvateľov a vyše 932 000 obyvateľov má nad 65 rokov.

Slovensko pracuje na optimalizovaní webových stránok verejnej správy tak, aby rešpektovali používateľa, jeho zdravotnú spôsobilosť, vedomosti, skúsenosti, ale aj technické vybavenie. Cieľom je, aby webové stránky (nielen) verejnej správy pri používaní nekládli zásadné, resp. žiadne prekážky a aby webové sídla mohli z pohľadu obsahu, služieb a funkcií používať rovnako zdravé osoby, ako aj akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek.

Siedmu vzdelávaciu aktivitu MIRRI SR otvorili generálny riaditeľ sekcie informačných technológií vo verejnej správe Martin Déneši v spolupráci s riaditeľkou odboru legislatívy, kontroly, správnych konaní a štandardov ITVS Natašou Brabcovou.  Školenie viedla Monika Mosejová z oddelenia správnych konaní a štandardov ITVS.

Skočiť na hlavné menu