USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01


Dátum: 22.03.2017

Obrázok k aktualite USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 1. Cieľom zmeny je zmena spôsobu preukazovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku, optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP, spresnenie formy a miesta predkladania žiadosti o NFP, zosúladenie textu výzvy s Prílohou č. 4 výzvy, zosúladenie Prílohy č. 1 výzvy s textom výzvy, odstránenie administratívnych chýb a chýb v písaní.
Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 22.3.2017 - sa mení na 24.4.2017

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 22.5.2017 - sa mení na 8.6.2017

Aktualizované dokumenty nájdete TU.

Súbor typu pdf

Skočiť na hlavné menu