Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód OPII-MH/DP/2022/9.5-35)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35).

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť podnikom podporu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu a/alebo procesu.

Ide o ďalšiu z výziev, prostredníctvom ktorých MH SR podporuje investície v podnikoch za účelom zavádzania inovácií produktov alebo procesov v produkčných prevádzkach podnikov.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné a veľké podniky.

 

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci je od 30% do 70% podľa veľkosti podniku žiadateľa a miesta realizácie projektu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 10. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 30. 12. 2022


Skočiť na hlavné menu