Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová


Dátum: 21.02.2022

Obrázok k aktualite Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová
 Pohronska Polhora_foto
Názov: Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová
Krátky popis: Vybudovanie systému splaškovej kanalizácie v aglomerácii Pohronská Polhora, ktorá bude odvádzať odpadové vody z obcí Michalová a Pohronská Polhora, a ktoré budú čistené v novovybudovanej spoločnej čistiarni odpadových vôd s kapacitou do 4000EO.
Realizácia projektu prispela k ochrane životného prostredia a zabezpečuje zníženie znečistenia životného prostredia a vodných tokov splaškovými vodami.  
Prijímateľ:  Obec Pohronská Polhora
Celkové oprávnené náklady projektu:  16 182 134,66 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   15 373 027,93 EUR
Vlastné zdroje:   809 106,73 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2017 - 08/2021 (53 mesiacov)
 Pohronska Polhora_foto2
Skočiť na hlavné menu