BAUM 2020 (Bratislava územný manažment 2020)


Dátum: 10.08.2021

Obrázok k aktualite BAUM 2020 (Bratislava územný manažment 2020)
Názov: BAUM 2020 (Bratislava územný manažment 2020)


Bratislava-C-baum-scaled

Krátky popis: Funkčný mestský región Bratislavy presahuje hranice Slovenska a zahŕňa aj obce Dolného Rakúska a Burgenlandska. Projekt „baum2020“ (skratka pre Bratislava Územný Manažment) je platformou komunikácie, vzájomnej spolupráce a nových iniciatív týchto oblastí. Prostredníctvom projektu vznikla sprostredkovateľská platforma, ktorá 1.) podporuje cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu a 2.) vytvára štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Tematicky sa projekt zameriaval na nasledujúce témy územného manažmentu spoločného cezhraničného mestského regiónu: doprava / mobilita, územné plánovanie a životné prostredie a miestna spolupráca. Na dosiahnutie lepšej spolupráce a na posilnenie cezhraničných väzieb boli zriadené pravidelné grémiá ako sú Stretnutie starostov, BAUM – konferencia, Riadiaca skupina a rôzne odborné pracovné skupiny a stretnutia. Osem bratislavských mestských častí a štrnásť rakúskych pohraničných obcí tvorí hlavnú cieľovú skupinu projektu a predstavujú aj lokálne ťažisko realizácie projektu. Jadrom projektu bola spoločná koordinačná kancelária v Bratislave, v ktorej pracuje jeden slovenský a jeden rakúsky projektový manažér. Do cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce sa zapojilo 25 organizácií. Obzvlášť vysokú hodnotu má zabezpečenie trvalosti projektových služieb BAUM, ktoré sú súčasťou agendy v rámci samostatnej projektovej aktivity. Projekt baum2020 je v prvom rade komunikačnou a koordinačnou platformou cezhraničnej spolupráce, napriek tomu v ňom boli vyčlenené finančné prostriedky aj na malé lokálne iniciatívy v rámci miestnej spolupráce. Tieto pilotné iniciatívy mali  prispieť k riešeniu konkrétnych cezhraničných problémov, a pomôcť odstraňovať bariéry v spolupráci. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bolo aj oslovovanie a zapájanie (participácia) obyvateľov a obyvateliek cezhraničného regiónu do aktivít prostredníctvom cezhraničných prechádzok po regióne tzv. BORDER WALKS, organizovaním informačných stretnutí, ale aj prostredníctvom priameho kontaktu a komunikácie so zamestnancami slovensko – rakúskej kancelárie baum2020 v Bratislave.
Na tento projekt nadväzuje nový EÚ projekt s názvom baum_cityregion od apríla 2021 do decembra 2022.  Do partnerstva vstupuje okrem pôvodných členov ďalší strategický partner, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj. Cieľom projektu baum_cityregion je vytvorenie udržateľnej inštitucionálnej platformy pre región Bratislava a okolie (BAUM).
Prijímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.

Celkové oprávnené náklady projektu: 674 226,99 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 573 092,94 eur (EFRR); 25 431,80 eur (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 41 213,00 eur
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Doba realizácie projektu: marec 2017 – jún 2021
 
Skočiť na hlavné menu