Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY

Názov: Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY
KROMPACHY

Kód projektu: NFP302010M102
KROMPACHY3
Popis projektu: Predkladaný projekt predstavuje I. etapu realizácie uvedenej cyklotrasy, ktorá bude bude predstavovať prepojenie intravilánu mesta - centra mesta s obcou Slovinky, periférnymi lokalitami. Prepojením sídel sa vytvorí predpoklad zosieťovania infraštruktúry škôl, školských zariadení, nemocnice, zdravotných stredísk a zamestnávateĺov v katastri mesta Krompachy.
KROMPACHY1
Cieľ projektu: zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom:
·         vybudovania samostatnej a bezpečnej cyklistickej komunikácie a cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciach,
·         realizácie opatrení na upokojovanie dopravy a obstaranie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry,
·         realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy.
 
Hlavné aktivity projektu:
  1. Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky
Situácia po realizácii projektu: Realizáciou aktivít projektu dôjde k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce, budú vytvorené podmienky pre lepšiu a bezpečnejšiu mobilitu obyvateľov, zvýši sa bezpečnosť obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu. Projekt výrazne prispeje aj k nárastu podielu ekologicky priaznivejšej  (nemotorovej) dopravy na iných módoch dopravy pri preprave do zamestnania a za vzdelaním, s pozitívnym enviromentálnym efektom (zníženie miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií).
Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu cyklistických komunikácií v celkovej dĺžke 2,31 km, k vybudovaniu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - v rozsahu odpočívadiel, cyklostojanov, lavičiek a pod. a k budovaniu prvkov upokojovania dopravy.
 
Prijímateľ: Mesto Krompachy
Celkové oprávnené náklady projektu: 101 685,84 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 96 601,55 €
Vlastné zdroje: 5 084,29  €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2019
 
KROMPACHY2
Skočiť na hlavné menu