Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná

Názov: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná
Zlatovska

Kód projektu: NFP302010Q595

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy  - cyklodopravy na mestskej mobilite v meste Trenčín, v jeho mestských častiach a priľahlých obciach v mestskej funkčnej oblasti Trenčín  pokračovaním v budovaní kompaktnej siete cyklistickej infraštruktúry.
Zlatovska2
Hlavné aktivity projektu:
  1. vybudovanie 2,3150 km úsekov nových nemotorových komunikácií určených na cyklistickú premávku ( jednosmerného cyklochodníka šírky 1,5m a jednosmerných cyklistických pruhov na ul. Zlatovskej a obojsmerného cyklistického chodníka, spoločnej cestička pre cyklistov a chodcov a koridoru pre cyklistov na prepojení ulíc Zlatovská – Hlavná)  s vylúčením, alebo oddelením motorovej dopravy od nemotorovej, resp. jej preferovaním pred motorovou dopravou pri/na miestnych obslužných komunikáciách funkčnej triedy C1 v zmysle platných STN.
2)    vytvorenie 1 prvku  doplnkovej cyklistickej dopravy v podobe obojstranného cyklostojana
3) prestavby existujúcich miestnych komunikácií, ktorou sa vybudujú aj niektoré prvky upokojovania dopravy a zvyšujúce bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky odstránením úzkych miest  a bariér pri prestupovaní
Situácia po realizácii projektu:
Výstupy projektu v podobe 2,3150  km novovybudovaných nemotorových komunikácií určených na cyklistickú premávku – jednosmerného cyklochodníka a jednosmerných cyklopruhov na ul. Zlatovskej a segregovaného obojsmerného cyklistického chodníka, spoločnej cestička pre cyklistov a chodcov a koridoru pre cyklistov na prepojení ulíc Zlatovská – Hlavná,  vybudovaného 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie  cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérový zastávkový pruh, bezbariérové a osvetlené prechody pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých, kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie, v nebezpečných miestach v cyklopruhoch podfarbené)  a  vytvoreného prvku doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v podobe obojstranného stoja na bicykle umožnia  lepšiu mestskej mobility obyvateľov Trenčína, jeho mestských častí a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.
 
Prijímateľ: Mesto Trenčín
Celkové oprávnené náklady projektu: 516 868,18 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 491 024,77 €
Vlastné zdroje: 25 843,41 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: apríl 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: október 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu