Moderné učebne pre ZŠ Haniska


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite  Moderné učebne pre ZŠ Haniska

Názov: Moderné učebne pre ZŠ Haniska

Haniska

Kód projektu: NFP302020J977
Popis projektu: Základná škola, Haniska 290 sídli v obci Haniska neďaleko Košíc. Zriaďovateľom školy je obec Haniska. Škola je plnoorganizovaná, na škole je zriadených 11 tried pre ročníky 1. – 9. Školu navštevuje 218 žiakov z obcí Haniska, Sokoľany, Bočiar a ďalších priľahlých obcí. Počet žiakov má stúpajúcu tendenciu, nakoľko v daných obciach pribúdajú stavebné lokality, ktoré lákajú najmä mladé rodiny s deťmi. Vybavenosť učební si vyžaduje modernizáciu a rozšírenie tak, aby spĺňali požiadavky vyučovacieho procesu.
Cieľ projektu: zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.
Hlavné aktivity projektu:
  1. Zriadenie moderných jazykových učební pre ZŠ Haniska
  2. Zriadenie knižnice pre ZŠ Haniska
  3. Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ Haniska
Situácia po realizácii projektu:
Úspešná realizácia projektu prispeje k skvalitneniu primárneho vzdelávania všetkých skupín žiakov, tak na 1. stupni školy ako aj na 2. stupni. Významným spôsobom prispeje k možnostiam vyučovania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých vzdelávanie si vyžaduje dostatočné a kvalitné vybavenie učební.
 
 
Haniska1

Prijímateľ:
Obec Haniska
Celkové oprávnené náklady projektu: 92 349,78 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 87 732,29 €
Vlastné zdroje: 4 617,49 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2018
 Haniska2
 
Skočiť na hlavné menu