Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy obce Seňa


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy obce Seňa
„Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy obce Seňa“
SENA1

SENA


Žiadateľ: Košice - okolie
Zazmluvnená suma NFP: 399 000 €
Operačný program Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR
Výzva: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obce, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza - Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK
 
Aké výzvy sa projekt snažil riešiť? Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
Ako projekt riešil tieto výzvy? Cieľ projektu: Obsahom projektu a jeho základným cieľom je zabezpečenie podmienok na adekvátnu predškolskú prípravu s nadväznosťou na zvládnutie školskej dochádzky a možnosť celoživotného rozvoja a možností zlepšenia spoločenského začlenenia príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v obci Seňa a to prostredníctvom rozšírenia kapacity existujúcej materskej školy v obci. Stavebnými úpravami sa kapacita zariadenia MŠ zväčší o 48 detí na konečnú kapacitu  93 detí. Navýšenie počtu detí bude viac ako 30% z navýšenej kapacity MŠ deťmi z prostredia MRK.  
Aké konkrétne úspechy boli dosiahnuté?  Cieľom je zabezpečenie podmienok na adekvátnu predškolskú prípravu s nadväznosťou na zvládnutie školskej dochádzky a možnosť celoživotného rozvoja a možností zlepšenia spoločenského začlenenia príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v obci Seňa a to prostredníctvom rozšírenia kapacity existujúcej materskej školy v obci.
Môžete uviesť vetu (ktorá sa má použiť ako citácia) od 3 až 4 riadkov, ktoré zhŕňajú úspechy projektu? Po ukončení realizácii projektu obec očakáva zlepšenie dochádzky detí z prostredia MRK s následnými prínosmi – zlepšením sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, pozitívny vplyv na výchovu, návyky a hygienické podmienky cieľovej skupiny, zlepšenie komunikačných zručností s posilnením identity v rámci komunity aj spoločnosti, zlepšenie možností zamestnania sa rodičov detí v regióne, zlepšenie komunikácie s rodičmi z prostredia MRK.
Koľko pracovných miest bolo priamo výsledkom projektu? Nie je v projekte v ITMS2014+ definované
Ako projekt pomohol vášmu regiónu / spoločnosti / jednotlivcom? Prax ukazuje, že každé zdravé rómske dieťa, ktoré navštevovalo predškolské zariadenie, každodenne sa kontaktuje s majoritou, jeho rodičia sa zaujímajú o jeho výsledky, po príchode do základnej školy nemá problémy s učením ani správaním. Stavebnými úpravami sa kapacita zariadenia MŠ zväčšila o 48 detí na konečnú kapacitu  93 detí. Navýšenie počtu detí je viac ako 30% z navýšenej kapacity MŠ deťmi z prostredia MRK. v obciach s prítomnosťou MRK) - počet 1 zariadenie
Kedy sa začal a končil váš projekt (mesiac / rok)?
Začiatok realizácie projektu: 1.5.2016
Koniec realizácie projektu: 10.2.2021
SENA2
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Skočiť na hlavné menu