Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku


Dátum: 12.03.2021

Obrázok k aktualite Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku
Lendak_3
Názov: Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zefektívnenie triedenia KO a zvýšenie kapacity triedeného KO (BRO a DSO) v obci, prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia. Obec zrealizovala aj aktivity zamerané na podporu informovanosti a vzdelania v environmentálnej oblasti. Realizáciou projektu boli vytvorené nové pracovné pozície v rámci obsluhy zberného dvora. Prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia v obci a jej okolí.
 
Prijímateľ:  Obec Lendak
Celkové oprávnené náklady projektu:  585 409,47 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   556 139,00 EUR
Vlastné zdroje:     29 270,47 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2017 - 03/2020 (25 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu