Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)


Dátum: 23.01.2017

Obrázok k aktualite Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.12.2016 schválené prostriedky vo výške 556,58 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 3,98%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 31.12.2016 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 262,13 mil. EUR.
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. decembra minulého roka v siedmich z jedenástich programov 556,58 mil. eur. Znamená to 3,98 % z celkovej alokácie všetkých programov v sume takmer 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu novembra minulého roka čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 285,75 mil. eur a miera o 2,04 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu týchto programov o schválení prostriedkov.
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom vlaňajška 100,02 mil. eur, čo je 4,84 % zo záväzku 2,068 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 52,92 mil. eur, resp. o 2,56 percentuálneho bodu.
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca uplynulého roka 8,35 % (331,07 mil. eur z alokácie 3,967 mld. eur), Ľudské zdroje 5,66 % (124,81 mil. eur z 2,205 mld. eur), Technická pomoc 4,23 % (6,72 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 1,77 % (31,08 mil. eur z 1,754 mld. eur), Kvalita životného prostredia 1,28 % (40,3 mil. eur z 3,138 mld. eur), Výskum a inovácie 0,95 % (21,63 mil. eur z 2,267 mld. eur) a Efektívna verejná správa 0,35 % (969,7 tis. eur z 278,45 mil. eur). V zostávajúcich štyroch menších programoch do konca vlaňajška neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.
Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,56 mld. eur.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 632,05 mil. eur sa bude prvýkrát odpočítavať k 31. decembru 2017. Na základe stavu k 31. decembru 2016 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 262,13 mil. eur.
Program Kvalita životného prostredia má do konca tohto roka vyčerpať ešte 100,02 mil. eur, Výskum a inovácie 80,26 mil. eur, IROP 48,11 mil. eur, Ľudské zdroje 21,29 mil. eur, Efektívna verejná správa 11,56 mil. eur a Technická pomoc 892,9 tis. eur. Program Integrovaná infraštruktúra už rok vopred vyčerpal potrebnú sumu alokovanú do konca tohto roka.
Pri zvyšných štyroch programoch nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca aktuálneho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika (alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).
IM01
 
Zdroj: Ministerstvo  financií a SITA

Skočiť na hlavné menu