Komunitné centrum Slavkovce


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Komunitné centrum Slavkovce
„Komunitné centrum Slavkovce“
Žiadateľ: Obec Slavkovce
Zazmluvnená suma NFP: 101674,43 €
Operačný program Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier
 
Aké výzvy sa projekt snažil riešiť?
Hlavnou aktivitou projektu je prestavba existujúceho objektu, budovy bývalej základnej školy, pre účely zriadenia a fungovania komunitného centra (KC). Po ukončení prestavby bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce. Miestom realizácie projektu je obec Slavkovce. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci, s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých.
Zriadením KC dôjde k zvýšeniu počtu príslušníkov MRK aktívne zapojených do sociálnej a komunitnej práce na 280 osôb. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby ich cieľom bolo vybudovať zariadenie pre poskytovanie sociálnych a komunitných služieb a tak prispieť k začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, napomôcť k ich zapojeniu sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v obci, regióne a celej spoločnosti. Cieľom rekonštrukčných prác na objekte je vytvorenie priestorových podmienok pre ambulantnú činnosť komunitného centra ako sociálnej služby krízovej intervencie v prostredí miestnych komunít a osôb zasiahnutých pôsobením negatívnych a krízových javov.
Ako projekt riešil tieto výzvy?
Cieľom projektu bolo potrebné vytvoriť priestorové podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytovanie sociálnych služieb prioritne pre príslušníkov MRK, ako aj pre majoritnú časť obyvateľstva a spoločné aktivity všetkých skupín obyvateľstva. Komunitné centrum je situované v lokalite v centre obce, neďaleko segregovaného rómskeho osídlenia, kde žije najviac príslušníkov MRK.
Aké konkrétne úspechy boli dosiahnuté?  Rekonštrukciou komunitného centra sa vytvorili podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytovanie sociálnych služieb prioritne pre príslušníkov MRK, ako aj pre majoritnú časť obyvateľstva a spoločné aktivity všetkých skupín obyvateľstva.
Môžete uviesť vetu (ktorá sa má použiť ako citácia) od 3 až 4 riadkov, ktoré zhŕňajú úspechy projektu?
Sociálne intervencie je realizovaná priamo v prirodzenom prostredí komunity, s dôrazom na zabezpečenie dostupných komplexných služieb obyvateľom všetkých vekových kategórií. Pozícia komunitného centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo vzťahu k užívateľom poskytovaných služieb a zároveň zohľadňuje a spĺňa integračnú funkciu vo vzťahu ku komunite celej obce. Podporí sa sociálna inklúzia, zvýši sa povedomie a zamestnateľnosť cieľovej skupiny. Zriadením KC dôjde k zvýšeniu počtu príslušníkov MRK aktívne zapojených do sociálnej a komunitnej práce na 280 osôb.
Koľko pracovných miest bolo priamo výsledkom projektu?
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach 2 osoby.
Ako projekt pomohol vášmu regiónu / spoločnosti / jednotlivcom?
Predmetom projektu bola realizácia hlavnej aktivity projektu zameranej na podporu prestavby existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier a to budovy bývalej základnej školy za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra (ďalej KC) v obci Slavkovce. Predmetná budova sa nachádza v obytnej zóne v centre obce na parcele č. 143 a spolu s pozemkom sú vo vlastníctve obce. Drobnými udržiavacími prácami bola budova niekoľkokrát modernizovaná, avšak tieto úpravy zásadne neriešili funkčné a technické zmeny. Cieľom rekonštrukčných prác na objekte je  vytvorenie priestorových podmienok pre ambulantnú činnosť Komunitného centra v Klenovci ako sociálnej služby krízovej intervencie  v prostredí miestnych komunít a osôb zasiahnutých pôsobením negatívnych a krízových javov.
 
Kedy sa začal a končil váš projekt (mesiac / rok)?
Začiatok realizácie projektu: 10/2017
Koniec realizácie projektu: 02/2019
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu