Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo


Dátum: 10.07.2020

Obrázok k aktualite Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo


Kolárovo_3
Kolárovo_15
Kolárovo_11

Kolárovo_
Krátky popis: Cieľom projektu bolo umožniť obyvateľom mesta separovať biologicky rozložiteľný odpad (BRO), a tým predchádzať jeho ukladaniu na skládky. Rozšírenie kapacity kompostárne prostredníctvom stavebných úprav a nákupu strojno-technologického vybavenia umožňuje v súčasnosti  mestu efektívne spracovanie vyzbieraného BRO. Spracovanie výsledného produktu (kompostu) v kratšom časovom úseku je v súlade s plánmi odpadového hospodárstva SR. V rámci projektu boli zakúpené zberné nádoby (120 l/3 500 ks), zberné vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 vrátane vážiaceho systému, traktor s čelným nakladačom a prívesom, ako aj ďalšie zariadenia na zhodnocovanie BRO. Realizáciou projektu sa navýšila kapacita kompostárne takmer o dvojnásobok  (1 000 t/rok). Predpokladané množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu môže dosiahnuť úroveň 740 t/rok. Prínosom projektu je eliminácia znečisťovania životného prostredia skládkovaním odpadu a zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov mesta.
 
Prijímateľ:  Mesto Kolárovo
Celkové oprávnené náklady projektu:  947 436,76 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   900 064,93 EUR
Vlastné zdroje:   47 371,84 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2016 - 03/2019 (35 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu