Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (MH SR)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených v rámci vyzvaní na realizáciu národných projektov (Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“, Národné podnikateľské centrum v Bratislavskom samosprávnom kraji, Národné podnikateľské centrum v regiónoch Slovenskej republiky) v oblasti podnikateľského prostredia v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06. 12. 2016

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP

Príloha č. 2 - Európsky formulár životopisu

 

Skočiť na hlavné menu