Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného


Dátum: 27.04.2020

Obrázok k aktualite Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 26 538 765 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 17 019 071 Eur a územie MFO 9 519 694 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených/schválených žiadostí o NFP

Zostatok alokácie na výzvu

Bratislavský

RIÚS

N/A

N/A

N/A

MFO

3 923 701

0

3 923 701

SPOLU

3 923 701

0

3 923 701

Trnavský

RIÚS

6 385 058

3 613 523

2 771 535

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

6 385 058

3 613 523

2 771 535

Nitriansky

RIÚS

17 205 046

výzva bola uzavretá

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

17 205 046

výzva bola uzavretá

Trenčiansky

RIÚS

17 466 739

výzva bola uzavretá

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

17 466 739

výzva bola uzavretá

Žilinský

RIÚS

10 001 789

4 951 998

5 049 791

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

10 001 789

4 951 998

5 049 791

Prešovský

RIÚS

13 206 018

10 324 862

2 881 156

MFO

4 107 620

0

4 107 620

SPOLU

17 313 638

10 324 862

6 988 776

Košický

RIÚS

22 047 827

15 731 238

6 316 589

MFO

16 369 332

14 880 959

1 488 373

SPOLU

38 417 159

30 612 197

7 804 962

VÝZVA SPOLU

RIÚS

86 312 477

34 621 621

17 019 071

MFO

24 400 653

14 880 959

9 519 694

SPOLU

110 713 130

49 502 580

26 538 765

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja


Skočiť na hlavné menu