Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach


Dátum: 24.04.2020

Obrázok k aktualite Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach
Lednické Rovne_6

Lednické Rovne_7
Krátky popis: Projekt bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom  rekonštrukcie existujúceho zberného dvora, výstavby stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO v odľahlých častiach obce, nákupu strojno-technologického vybavenia zberného dvora, náradia a zberných nádob na vybrané druhy odpadu.  Zberný dvor bol zabezpečený pred vstupom nepovolaných osôb oplotením a kamerovým systémom. Predmetom projektu bolo aj zvýšenie povedomia obyvateľov obce vo vzťahu k separácii odpadov. Kapacita pre triedenie komunálnych odpadov a množstvo vytriedeného komunálneho odpadu v dôsledku realizácie projektu dosiahla úroveň 165,81 t/rok. Prínosom projektu je zvýšenie efektivity nakladania s vybranými druhmi odpadov, zabránenie vzniku čiernych skládok na katastrálnom území obce a zníženie vplyvu environmentálnych rizikových faktorov na zdravie obyvateľov obce.
Prijímateľ:  Obec Lednické Rovne
Celkové oprávnené náklady projektu:  565 832,47 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   537 540,85 EUR
Vlastné zdroje:   28 291,62 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2016 -  12/2018 (32 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu