Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01


Dátum: 24.01.2020

Obrázok k aktualite Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
 
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
· stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c) a d) a § 95 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  • stredné odborné školy
  • stredné športové školy (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)
  • konzervatóriá
  • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
    Pozn.: V súlade so zákonom č. 209/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1.9.2019 sú oprávnenými žiadateľmi v súlade so zákonom zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 1.9.2019 oprávnenými žiadateľmi výzvy stredné školy v zmysle § 32 písm. b), c), d) a e) a § 95 ods. 1 písm. c)
· samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie - samosprávny kraj je oprávnený predložiť jednu alebo viacero ŽoNFP pre jednu školu alebo viac škôl, avšak tá istá škola môže byť predmetom podpory len v jednej ŽoNFP
Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28.10.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 15.01.2020
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 17.02.2020
Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 9. septembra 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.
 
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA
 

Skočiť na hlavné menu