Komunitné centrum mesta Michalovce.


Dátum: 19.11.2019

Obrázok k aktualite Komunitné centrum mesta Michalovce.
Krátky popis:

Mesto vybuduje komunitné centrum na realizáciu vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Nové komunitné centrum bude riešené modulovou stavbou na vlastných pozemkoch v lokalite ulice Mlynskej obývanej najpočetnejšou skupinou príslušníkov MRK. Objekt komunitného centra má minimálne požiadavky na úžitkovú plochu, obsahuje však rozšírené vybavenie, okrem priestorov na realizáciu komunitnej činnosti, miestnosti pre výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti a kancelárie kom pracovníkov bude jeho súčasťou aj stredisko osobnej hygieny a kuchynský kút pre účely praktických tréningov. Mesto Michalovce bude zabezpečovať personálnu stránku a prevádzku komunitného centra. Komunitné centrum bude slúžiť celej komunite, poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitné centrum svojou činnosťou prispeje k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb, k zlepšeniu ich sociálnej situácie, k zvýšeniu vzdelanosti, podporí ich začlenenie na trhu práce. Projekt výstavby je v plnom súlade s globálnym cieľom OP Ľudské zdroje.

Prijímateľ:  Michalovce
 
Celkové oprávnené náklady projektu:  113 256,00 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:    
EÚ zdroje: 113 256,00 
Štátny rozpočet: 11 325,60 €
Vlastné zdroje:  5 662,80 €
 kom1
Operačný program:  Operačný program Ľudské zdroje
 
Doba realizácie projektu:
Začiatok doby realizácie: 1. august 2017
Koniec realizácie projektu: 1. marec 2018
kom2
Skočiť na hlavné menu