VÝZVA NA ZAKLADANIE KRETÍVNYCH CENTIER (CENTRALIZOVANÁ PODPORA) A PODPORA DOPYTU PO KREATÍVNEJ TVORBE (EMERGING TALENTS)
04.07.2019 – Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents)

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 87 819 458 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Cieľom výzvy je stimulovať podporu udržateľnej zamestnanosti a podporiť tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 30.10.2019.

Dátum vyhlásenia výzvy:                04.07.2019

Dátum uzavretia výzvy:                  30.10.2019

Typ výzvy:                                           uzavretá

 Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

 

Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49 (pdf, 1 MB)

 Prílohy k výzve:

Kompletnú výzvu aj so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU (zip, 14 MB)

Príloha č.1 Formulár ŽoNFP (zip, 4 MB)

Príloha č.2 Príručka pre žiadateľa (zip, 2 MB)

Príloha č.3 Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu (pdf, 554 kB)

Príloha č.4 Podmienky oprávnenosti výdavkov (pdf, 1 MB)

Príloha č.5 Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 105a a následne Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet (pdf, 296 kB)

Príloha č.6 Kritéria pre výber projektov - hodnotiace a výberové kritériá (pdf, 798 kB)

Príloha č.7 Model centralizovanej podpory (pdf, 4 MB)

Príloha č.8 Územie udržateľného mestského rozvoja (pdf, 308 kB)

Príloha č.9 Podrobná definícia odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu (pdf, 669 kB)

Schéma pomoci de minimis (pdf, 1 MB)


Skočiť na hlavné menu