Kompostáreň Handlová


Dátum: 14.03.2019

Obrázok k aktualite Kompostáreň Handlová
Názov:          Kompostáreň Handlová
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo riešenie problematiky nakladania s odpadmi a spracovania BRO z rodinných domov (1 800 domácností), záhradkárskych osád ako aj prímestských častí, v blízkostí ktorých sa vytvárali dlhodobo čierne skládky a úložiská konárov a zelene. Vybudovaním kompostárne a nákupom strojno-technologického vybavenia  vrátane nádob na BRO mesto skompletizovalo poskytovanie odpadového servisu, čím sa zefektívnil systém zberu „zelených“ biologicky rozložiteľných odpadov v meste. Ďalším prínosom projektu je vytvorenie nových pracovných miest pri plnom rešpektovaní požiadavky rovnosti príležitostí a nediskriminácie v rámci princípov EÚ.
Prijímateľ:  Mesto Handlová
Celkové oprávnené náklady projektu:  891 022,33
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   846 471,21
Vlastné zdroje:   44 551,12
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: (11/2017 – 10/2018) 12 mesiacov
handlova1handlova2handlova3handlovahandlova4
Skočiť na hlavné menu