Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09


Dátum: 31.10.2018

Obrázok k aktualite Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.1.2019.
 

Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne.
 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 26.10.2018
Dátum uzavretia: 31.1.2019
Prioritná os: 1. Využívanie  inovačného  potenciálu 
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Podrobnejšie TU

Skočiť na hlavné menu