Hodnotenie EŠIF

  • Plány hodnotení
Plan hodnoteni ESIF_v1.0

Evaluation Plan ESIF 2014 - 2020

Aktualizácia plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 - 2020

Updating of the planned evaluations of the European Structural and Investment Funds for the years 2014 - 2020
             Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) - Priebežná
             hodnotiaca správa - časť 1


            Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020 - záverečná správa
  • Iné dokumenty
          Štandardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020

           Usmernenie pre hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (september 2015)
           Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu politiky súdržnosti EÚ (jún 2015)
          Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 – 2020 (marec 2014)

          Metodologická príručka pre hodnotenie synergických efektov v kontexte stratégie Európa 2020

          Slovník kľúčových pojmov v oblasti hodnotenia a riadenia založeného na výsledkoch – OECD a UPPVII – EN-SK
Skočiť na hlavné menu