Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca


V rámci cieľa EÚS sa bude v programovom období 2014 – 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca.
Cezhraničná spolupráca bude zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z aspoň jedného členského štátu EÚ a jednej tretej krajiny na vonkajších hraniciach EÚ. V prípade cezhraničnej spolupráce budú podporované regióny na úrovni NUTS 3.

Nadnárodná spolupráca bude realizovaná v rámci väčších nadnárodných území, do ktorej sú zapojené národné, regionálne a miestne orgány a bude tiež zahŕňať námornú cezhraničnú spoluprácu v takých prípadoch, ak nebude podporovaná prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Medziregionálna spolupráca bude zameraná na posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti EÚ prostredníctvom podpory výmeny skúseností medzi partnermi v celej EÚ v rámci tematických cieľov, s dôrazom na identifikáciu, šírenie a prenos príkladov dobrej praxe nielen medzi programami cieľa Európska územná spolupráca, ale aj do programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Rovnako sa bude realizovať prostredníctvom výmeny skúseností s identifikáciou, prenosom, šírením dobrej praxe a inovačných prístupov vo vzťahu k aktivitám, ktoré sa týkajú územnej spolupráce, ako aj udržateľného rozvoja miest a vidieka. Posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti bude podporované taktiež prostredníctvom analýz vývojových trendov vo vzťahu k cieľom územnej súdržnosti a harmonického rozvoja európskeho územia prostredníctvom štúdií, zberu údajov a ďalších opatrení. Na účely medziregionálnej spolupráce bude podpora z EFRR zahŕňať celé územie EÚ.

V rámci územnej spolupráce budú naďalej podporované zoskupenia pre spoluprácu s právnou subjektivitou vytvorené na území EÚ, označované ako Európske zoskupenie územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“). Cieľom EZÚS bude uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo medziregionálnu spoluprácu medzi svojimi členmi s výhradným cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

V zmysle uznesenia vlády č. 304 zo dňa 16. 10. 2013 boli ustanovené orgány zodpovedné za prípravu a implementáciu programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 v podmienkach SR nasledovne:

Programy cezhraničnej spolupráce
1. Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020
3. Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020
4. Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020
5. ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Programy nadnárodnej spolupráce 
1. Stredná Európa – Úrad vlády SR
2. ETC Dunaj – Úrad vlády SR
Programy medziregionálnej spolupráce 
1. INTERREG – Ministerstvo hospodárstva SR
2. ESPON – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. INTERACT – Bratislavský samosprávny kraja ako riadiaci orgán a Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný kontaktný bod
4. URBACT – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
 
Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Programy cezhraničnej spolupráce 0 €
Programy nadnárodnej spolupráce 0 €
Programy medziregionálnej spolupráce 0 €
Spolu: 0 €
Skočiť na hlavné menu