Koordinácia synergií a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

1. Základné pojmy a princípy


Čo je synergia
Synergia znamená spoločné a koordinované úsilie o dosiahnutie väčšieho vplyvu, účinnosti a efektivity vynaložených finančných prostriedkov.

Synergia môže byť dosiahnutá:
a) spojením finančných prostriedkov z ostatných nástrojov podpory a EŠIF v rovnakom projekte (môže ísť o jednu aktivitu alebo skupinu koordinovaných aktivít/činností, ktoré je možné financovať z rôznych nástrojov podpory, ale vždy za predpokladu, že nedochádza k dvojitému financovaniu rovnakých položiek výdavkov), s ohľadom nielen na dosiahnutie väčšieho vplyvu a účinnosti intervencií, ale aj stanoveného cieľa a očakávaných výsledkov;
b) realizáciou po sebe idúcich projektov, ktoré na seba nadväzujú, alebo
c) realizáciou paralelných projektov, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Čo je komplementarita

Komplementarita znamená väzbu medzi programami, v rámci ktorých sú zamýšľané obdobné, súvisiace či nadväzujúce intervencie, ktoré sa vzájomne kombinujú a dopĺňajú. Cieľom je využiť potenciál vzniknutej možnosti doplnkovým spôsobom (napr. kombináciou podpôr naplniť tematické ciele, príp. ciele stratégie Európa 2020). Komplementarita nevyžaduje podmienenosť realizácie komplementárnej intervencie, môže byť realizovaná samostatne.

2. Legislatíva a podporné dokumenty


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie) stanovuje opatrenia potrebné na zabezpečenie koordinácie medzi Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) navzájom, ako aj ďalšími nástrojmi EÚ a vnútroštátnymi nástrojmi podpory.
S cieľom maximalizovať prínos EŠIF je potrebné nadviazať aj na iné nástroje podpory EÚ, ktoré taktiež prispievajú k tematickým cieľom definovaným vo všeobecnom nariadení. Preto je potrebné podporovať súčinnosť a účinnú koordináciu medzi všetkými dostupnými nástrojmi na európskej, národnej a miestnej úrovni. Z týchto dôvodov je možné kombinovať zdroje EŠIF s ďalšími nástrojmi podpory doplnkovým spôsobom.
Pre zvýšenie účinnosti intervencií z európskych štrukturálnych a investičných fondov je potrebné zabezpečiť koordináciu týchto intervencií aj s inými nástrojmi podpory EÚ a SR, pričom pre účinnú koordináciu a pochopenie vzájomných väzieb sú k dispozícii nasledovné dokumenty:
- Všeobecné nariadenie
- Metodický pokyn CKO č. 11 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR
- Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes
- Guidance for Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments
- Usmernenie pre príjemcov európskych štrukturálnych a investičných fondov a súvisiacich nástrojov EÚ

- PODPORNÉ PROGRAMY EÚ a SR - Webové linky
-Synergické účinky na úrovni tematických cieľov

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

Hlavnou úlohou pracovnej komisie je posúdiť konzistentnosť údajov uvedených v indikatívnom harmonograme výziev jednotlivých programov, prepojenosť jednotlivých intervencií medzi jednotlivými programami EŠIF, ako aj prepojenosť na ostatné nástroje podpory EÚ a SR.

Zoznam clenov pracovnej komisie

Štatút a rokovací poriadok,ver.2

Harmonogramy výziev/vyzvaní posúdené pracovnou komisiou dňa 14. 1. 2016
 • Harmonogram výziev do februára 2016
 • Harmonogram vyzvaní do februára 2016
 • Harmonogram výziev a vyzvaní 2016-2017
 
Aktualizované harmonogramy výziev/vyzvaní
 • Aktualizovaný harmonogram výziev IROP 2016 – 2017
 • Aktualizovaný harmonogram vyzvaní OPII 2016 – 2017
 • Aktualizovaný harmonogram výziev OP ĽZ 2016 - 2017
 • Všetky dokumenty nájdte TU
 • Harmonogram výziev a vyzvaní 2017
 
 
 • Aktualizovaný harmonogram výziev a vyzvaní OP KŽP 2016 – 2017, verzia 2
 • Aktualizovaný harmonogram výziev a vyzvaní OP VaI 2016 – 2017, verzia 2
 • Aktualizovaný harmonogram vyzvaní OP II 2016 – 2017, verzia 3
 • Aktualizovaný harmonogram vyzvaní OP II 2016 – 2017, verzia 4
 • Aktualizovaný harmonogram výziev OP ĽZ 2016 – 2017, verzia 4
 • Aktualizovaný harmonogram výziev OP ĽZ 2016 – 2017, verzia 5
 • Aktualizovaný harmonogram výziev IROP 2016 – 2017, verzia 2
 • Aktualizovaný harmonogram výziev OP RH 2016 – 2017
 • Všetky dokumenty nájdete TU.
 
 

Skočiť na hlavné menu