Aktuality

POZOR!

Školenia odboru AK EŠIF vychádzajúce z Centrálneho plánu vzdelávania AK EŚIF budú prebiehať od marca 2018.
Jednotlivé termíny školení budú zverejnené v priebehu februára na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V mene odboru AK EŠIF si Vás dovoľujeme informovať, že vedúcim ÚV SR bola dňa 28.08.2017 schválená
Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 za rok 2016.
Informácia o stave AK je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálne témy a termíny školení sledujte na https://cpv.vlada.gov.sk/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci Operačného programu Technická pomoc, Prioritná os 1, špecifického cieľa 1, bodu C - Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania, odrážajúceho potreby štandardizovaných pracovných pozícií, bol  dňa 13. decembra 2016 schválený vedúcim Úradu vlády SR prvý systémový dokument vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF pre programové obdobie 2014- 2020, „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020".

Dokument obsahuje hlavné ciele, princípy a spôsob realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

CPV nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2017 spolu s Metodickým pokynom ÚV SR č. 27 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020.

Centrálny plán vzdelávania (CPV) je hlavným nástrojom na posilnenie odbornosti AK zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 - 2020. AK EŠIF sú zamestnanci relevantných subjektov vykonávajúci činnosti súvisiace s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou a auditom EŠIF, a zároveň ich mzdové náklady sú oprávnené na spolufinancovanie z prostriedkov technickej pomoci.

CPV poskytuje vzdelávanie slúžiace výlučne na prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov verejnej správy. Centrálne organizované vzdelávanie je dostupné všetkým AK EŠIF, ktoré spĺňajú podmienky účasti. Pre každú AK je definovaný súbor vzdelávacích modulov, ktoré sú tematicky prepojené na kľúčové kompetencie pre pozície. V prípade neštandardizovaných pracovných pozícií sú kľúčové kompetencie rozdelené na špecifické kompetencie (vzdelávanie zabezpečuje zamestnávateľ) a kompetencie, ktoré sú zabezpečované CPV. Obsahom vzdelávacieho programu sú povinné a nepovinné vzdelávacie moduly, pričom AK EŠIF je povinný absolvovať minimálne 70% rozsahu príslušných vyučovacích hodín pridelených vzdelávacích modulov relevantných pre danú pozíciu.

CPV poskytuje vzdelávanie komplementárne ku vzdelávaniu organizovanému inštitúciami zapojenými do implementácie EŠIF.

Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF_13_12_2016_s prilohami


Skočiť na hlavné menu