Vzory CKO

Vzor CKO č. 1 verzia 1 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020
Vzor CKO č. 2 verzia 1 Rokovací poriadok monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014-2020
Vzor CKO č. 3 verzia 1 Manuál procedúr
Vzor CKO č. 4 verzia 1 Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov
Vzor CKO č. 5 verzia 1 Harmonogram výziev
Vzor CKO č. 6 verzia 2 Test štátnej pomoci
Vzor CKO č. 7 verzia 3 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie
Vzor CKO č. 8 verzia 3 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste
Vzor CKO č. 9 verzia 2 Poverenie  na vykonanie kontroly na mieste
Vzor CKO č. 10 verzia 2 Oznámenie o výkone kontroly na mieste
Vzor CKO č. 11 verzia 3 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly
Vzor CKO č. 12 verzia 3 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly
Vzor CKO č. 13 verzia 2 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania)
Vzor CKO č. 14 verzia 3 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania
Vzor CKO č. 15 verzia 1 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / Projektový zámer
Vzor CKO č. 16 verzia 2 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia)
Vzor CKO č. 17 verzia 3 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania
Vzor CKO č. 18 verzia 4 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení
Vzor CKO č. 19 verzia 1 Výzva na doplnenie projektového zámeru/žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Vzor CKO č. 20 verzia 1 Hodnotiaca správa projektového zámeru
Vzor CKO č. 21 verzia 4 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Vzor CKO č. 22 verzia 1 Rozhodnutia o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (rozhodnutie o schválení, neschválení a zastavení konania)
Vzor CKO č. 23 verzia 1 Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov
Vzor CKO č. 24 verzia 1 Záverečná správa výzvy
Vzor CKO č. 25 verzia 2 Monitorovacia správa projektu
Vzor CKO č. 26 verzia 2 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu
Vzor CKO č. 27 verzia 1 Následná monitorovacia správa projektu
Vzor CKO č. 28 verzia 3 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)
Vzor CKO č. 29 verzia 1 Analýza rizík zákaziek do 1000 EUR
Vzor CKO č. 30 verzia 2 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba)
Vzor CKO č. 31 verzia 1 Doplňujúce monitorovacie údaje
Vzor CKO č. 32 verzia 3 Analýza rizík podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska
Vzor CKO č. 33 verzia 1 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia (relevantné v prípade výdavkov vzniknutých na základe preddavkových platieb)
Vzor CKO č. 34 verzia 1 Zámer národného projektu

Archív

Vzor CKO č. 6 verzia 1 Test štátnej pomoci
Vzor CKO č. 7 verzia 1 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie
  verzia 2 Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie
Vzor CKO č. 8 verzia 1 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste
  verzia 2 Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste
Vzor CKO č. 9 verzia 1 Poverenie  na vykonanie kontroly na mieste
Vzor CKO č. 10 verzia 1 Oznámenie o výkone kontroly na mieste
Vzor CKO č. 11 verzia 1 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly
  verzia 2 Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly
Vzor CKO č. 12 verzia 1 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly
  verzia 2 Čiastková správa z kontroly/Správa z kontroly
Vzor CKO č. 13 verzia 1 Kontrolné zoznamy ku kontrole projektu (okrem kontroly verejného obstarávania/obstarávania)
Vzor CKO č. 14 verzia 1 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania
  verzia 2 Kontrolné zoznamy ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania
Vzor CKO č. 16 verzia 1 Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia)
Vzor CKO č. 17 verzia 1 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania
  verzia 2 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania
Vzor CKO č. 18 verzia 1 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení
  verzia 2 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení
  verzia 3 Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení
Vzor CKO č. 21 verzia 1 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  verzia 2 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  verzia 3 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Vzor CKO č. 25 verzia 1 Monitorovacia správa projektu
Vzor CKO č. 26 verzia 1 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu
Vzor CKO č. 28 verzia 1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)
  verzia 2 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)
Vzor CKO č. 30 verzia 1 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (platí pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba)
Vzor CKO č. 32 verzia 1 Analýza rizík nadlimitných zákaziek
  verzia 2 Analýza rizík nadlimitných zákaziek

Skočiť na hlavné menu