Výzva zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v  minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ.

Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.

SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

  • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
  • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.

Podporené môžu byť projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 500 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 06. 2018

Typ výzvy: otvorená

  

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzného formulára

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Minimálne požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Skočiť na hlavné menu