Zvýšenie zamestnanosti pomocou zvýšenia kapacít práškovej lakovne


Dátum: 19.03.2021

Obrázok k aktualite Zvýšenie zamestnanosti pomocou zvýšenia kapacít práškovej lakovne
Názov: Zvýšenie zamestnanosti pomocou zvýšenia kapacít práškovej lakovne
ITMS kód: 312031U825

lakovna
Krátky popis: Projekt svojimi aktivitami, zameranými na zlepšenie prístupu uchádzačov o zamestnanie k zamestnaniu a na následnú odbornú prípravu, prispel k zníženiu nezamestnanosti a k udržateľnosti pracovných miest.
Prijímateľ v rámci projektu vytvoril 2 pracovné miesta, kde zamestnal dvoch uchádzačov o zamestnanie na plný úväzok s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. Noví zamestnanci boli vedení skúsenými mentormi, čo umožnilo rozvoj ich kľúčových kompetencií a viedlo ku skvalitneniu ich odborného rastu. Získané vedomosti a zručnosti im umožnili naplno sa začleniť do systému organizácie práškovej lakovne a svoju pracovnú činnosť vykonávajú aj po skončení aktivít projektu.
Obaja zamestnanci, prijatí v rámci projektu, sú plne integrovaní do chodu lakovne a aj po skončení projektu vykonávajú svoju pracovnú činnosť samostatne podľa pracovnej zmluvy, ktorú majú na dobu neurčitú.

lakovna1
Prijímateľ:  Ing. Zdenko Brtáň – Solutions 4U, Kontaktná osoba: Ing. Zdenko Brtáň, Kostolianska cesta 67, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Celkové oprávnené náklady projektu:  50 331,55 Eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   42 781,78 Eur zdroj EÚ, 7 549,73 Eur zdroj ŠR
Vlastné zdroje:  0 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 1.10.2019 – 31.1.2021
lakovna2
Skočiť na hlavné menu