Zmeny v Operačných programoch


Dátum: 27.06.2018

Obrázok k aktualite Zmeny v Operačných programoch
Vláda SR na dnešnom zasadnutí schválila zmenu Operačného programu Efektívna verejná správa (verzia 2.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca, finančného plánu a merateľných ukazovateľov Ministerka vnútra je  poverená negociovať s Európskou komisiou návrh zmeny Operačného programu Efektívna verejná správa (verzia 2.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca, finančného plánu a merateľných ukazovateľov v procese formálneho schvaľovania a  poskytnúť Európskej komisii potrebné dodatočné informácie a zrevidovať návrh zmeny Operačného programu Efektívna verejná správa (verzia 2.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca, finančného plánu a merateľných ukazovateľov na základe prípadných pripomienok Európskej komisie vznesených v rámci procesu formálneho schvaľovania.
 
Vláda SR na dnešnom zasadnutí takisto schválila zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7) a poverila podpredsedu vlády a ministra životného prostredia negociovať s Európskou komisiou návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7) v procese formálneho  schvaľovania a poskytnúť Európskej komisii potrebné dodatočné informácie a zrevidovať návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7) na základe prípadných pripomienok Európskej komisie vznesených v rámci procesu formálneho schvaľovania.
 
Slovensko tak nasmeruje viac prostriedkov z európskych fondov do sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží. Envirorezort vysvetlil, že na základe poznatkov z praxe nastavuje optimálne podmienky na plné využitie finančných prostriedkov z programu a dosiahnutie jeho cieľov prostredníctvom získania výkonnostnej rezervy. Zároveň dochádza k realokácii financií z prioritnej osi 2, kde minister vzhľadom na jej nižšiu výkonnosť navrhol presun časti zdrojov, ktoré nie sú pokryté vyhlásenými ani plánovanými výzvami na rok 2018 do prioritnej osi 1 zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží.

Celkové financie na sanovanie neželaného dedičstva z minulosti sa tak navýšia o 34 miliónov eur. Realokované financie majú smerovať aj na sanáciu rizikovej záťaže - niekdajšej skládky priemyselného odpadu bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Tá predstavuje riziko pre zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove a obyvateľov priľahlého územia.
Ministerstvo v tejto súvislosti deklarovalo, že odstraňovanie environmentálnych záťaží je jednou z jeho hlavných priorít. Medzi environmentálne záťaže môžu byť po novom zaradené aj úložiská ťažobného odpadu, ak by spôsobovali kontamináciu.

Navrhovaná zmena KŽP spočíva predovšetkým v úprave hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2018, ktorých plnenie bolo limitované objektívnymi externými faktormi mimo dosahu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľských orgánov, pričom ohrozuje získanie výkonnostnej rezervy. Upravujú sa aj hodnoty čiastkových cieľov finančného ukazovateľa výkonnostného rámca pre celkom štyri prioritné osi operačného programu.
Zvyšuje sa tiež cieľová hodnota ukazovateľa výstupu "Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, keďže v rámci financií na vodné hospodárstvo sa posilnila táto oblasť. Podľa ministerstva ide o budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v malých obciach Žitného ostrova, ktorý je chránenou vodohospodárskou oblasťou s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.
 
Zdroj :ÚV SR a TASR
 
 

Skočiť na hlavné menu