Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie – Hromadná zmena č. 3


Dátum: 23.08.2022

Obrázok k aktualite Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie – Hromadná zmena č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou pristupuje hromadnej zmene zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s platnosťou pre výzvy s nasledovnými kódmi:

a)         OPII-MH/DP/2020/11.3-26

b)         OPII-MH/DP/2020/11.3-27

c)         OPII-MH/DP/2020/9.5-28

d)         OPII-MH/DP/2020/10.3-29

e)         OPII-MH/DP/2020/11.3-30.

Hromadná zmena sa realizuje oznámením zmeny prijímateľovi a jej účinnosť nastáva odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

Hromadná zmena č. 3 vychádza zo zmeny zmluvy v čase krízovej situácie:

  • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 1.4.2022 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 3,
  • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená 19.07.2022 certifikačným orgánom s poradovým číslom 3 - korigendum  a
  • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 17.6.2022 centrálnym koordinačným orgánom sporadovým číslom 4

(k dispozícii na internetovej stránke: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/).

 

Bližšie informácie k Hromadnej zmene č. 3 nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu