Zlepšiť digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených skupín zamestnancov pomôže nový národný projekt


Dátum: 02.08.2021

Obrázok k aktualite Zlepšiť digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených skupín zamestnancov pomôže nový národný projekt
Seniori ako aj mnohí zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami. To môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu a k problémom nájsť si lepšie kvalifikovanú prácu. Aj preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťajú národný projekt v hodnote takmer 990 000 eur s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Jeho cieľom je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností znevýhodnených skupín.

„Súčasná doba kladie stále vyššie nároky na digitálne zručnosti ľudí. Aby bola digitálna transformácia úspešná, musí byť spravodlivá. Prístup k jej výhodám musia mať všetci obyvatelia Slovenska. Práve toto je cieľom národného projektu,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

V rámci národného projektu vznikne obsahovo overené prostredie na online dištančné vzdelávanie aj elektronické testovanie. Vytvorené prostredie bude vyžadovať minimálne používateľské nároky pre účastníkov. Celý systém bude po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne, 7 dní v týždni. Nasadený bude vo vládnom cloude.

Samotný pilotný projekt tak vyplní súčasnú medzeru vo vzdelávaní dospelých v oblasti digitálnych zručností, keďže na Slovensku zatiaľ neexistuje systémový prístup vzdelávania tohto typu financovaný z verejných zdrojov.
Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa bude dotýkať približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do skupiny seniorov, teda vo veku do 65 rokov a majú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok, seniori vo veku nad 65 rokov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

„Ak chceme vytvoriť skutočne funkčný a užitočný systém na pomoc seniorom a znevýhodneným skupinám, je dôležité, aby sme spolupracovali s IT komunitou a odborníkmi na vzdelávanie. Nový IT vzdelávací systém je určený pre viac 1,5 milióna ľudí na Slovensku, ktorí patria do jednej zo znevýhodnených skupín. Vzorom je pre nás veľmi známy IT Fitness Test, ktorý si postupne obľúbili státisíce ľudí najmä mladších vekových skupín,“ ozrejmila vicepremiérka Remišová.

MIRRI bude vytvárať IT systém nielen so svojim partnerom - Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR, ale aktívne komunikuje aj s ďalšími relevantnými zástupcami – Jednotou dôchodcov Slovenska, Združením kresťanských seniorov, so ZMOSom, a pod. K tvorbe IT systému budú prizvaní odborníci na IT a vzdelávanie.
Podľa monitoringu Európskej komisie, v roku 2019 iba 16% obyvateľov vo veku 55 -74 rokov disponovalo minimálne základnými digitálnymi zručnosťami, vyššie digitálne zručnosti malo 6% obyvateľov. Jednu vzdelávaciu aktivitu s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti uviedlo 10% obyvateľov EÚ vo veku 55 - 74 rokov, pričom celoslovenský priemer bol 24%.

Medzi najčastejšie prekážky, prečo sa nezúčastňujú na ďalšom rozvoji, seniori uvádzajú finančnú a časovú náročnosť, nedostatok motivácie, náročnosť vzdelávania, nízku informovanosť, ale aj neefektívnosť.

Seniorov aj ostatné znevýhodnené skupiny, ktoré nedisponujú digitálnymi kompetenciami môžeme považovať za digitálne vylúčených, čo je jednou z kategórii sociálnej exklúzie, keďže nemôžu plnohodnotne participovať na spoločenskom živote. Dôsledkom je napríklad nemožnosť si nájsť zamestnanie na pozíciách, ktoré si vyžadujú digitálne zručnosti, obmedzené využívanie eGOV služieb, nemožnosť nakupovať tovary a služby na internete, obmedzený prístup ku kultúre (e-knihy, online výstavy, predstavenia, iné podujatia ...). Zároveň však u seniorov chýba komunikácia s rodinou a kontakt so širšou spoločnosťou (elektronická pošta, diskusné fóra, chaty...).
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR je záujmové združenie právnických osôb vytvorené Ministerstvom financií SR a IT Asociáciou Slovenska. Vznikla v roku 2019 najmä na podporu a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Digitálnej koalície zameranej na podporu a posilnenie digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľov Slovenska.

Vyzvanie je zverejnené na webových stránkach 
www.mirri.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk

Skočiť na hlavné menu